ajft: Photos

New Zealand sheep shearing

Sheep shearing.

When: 2001-12-30T11:04:28Z

Where: geo (-38.955817, 177.365997) NZ