ajft: Photos

Pink fresias

One of the few Fresias in the garden that isn't yellow or white!

When: 2005-09-04T16:11:16+1000

Where: geo (-37.903881, 145.086906) Oakleigh, Victoria, AU, 3166